Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti.

Ellibeşevler Mah. Türkmen Sok.No:1/3 Kanar Rezidans İç Kapı:10 Merkez/Amasya

 

1-) GENEL BİLGİ

Herhangi bir zarar görmeniz sebebiyle Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti. (Plevne Hasar Yönetimi) tarafından işlemlerinizin yürütülebilmesi için kişisel sağlık verileriniz dahil olmak üzere bazı kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması gerekecektir. Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir.

Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti. (Plevne Hasar Yönetimi) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

2-) TANIMLAR

Açık rıza                                             :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme                      :Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel veri                                         :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel sağlık verisi                         :Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi

Kişisel veri sahibi                            :KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel verilerin işlenmesi            :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi

Başvuru Formu                                :Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti. (Plevne Hasar Yönetimi)  bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVKK’nın 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

KVKK                                                 ;6698 sayilı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu                                      ;Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri              :Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 

3-) KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?

Kişisel verileriniz; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine uygun olarak;

·       Sizlerin beyanlarına istinaden veya

· Acenteler, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya T.C. Mahkemelerindeki soruşturma ve kovuşturma dosyaları, medikal firmalar/doktorlarınız, Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşları gibi kişi ve kuruluşlar aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 

4-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Bu madde kapsamında aşağıdaki alt bentlerde sayılı olan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

4.a. Kimlik Bilgileri

Bu bent kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz:

·        Adınız ve soyadınız

·        Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız

·        T.C. Nüfus Cüzdanı-Yeni Kimlik Kartı fotokopiniz

·        Vekaletnameniz

 

4.b. İletişim Bilgileri

Bu bent kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz:

·        Cep Telefonu Numaranız

·        E-Posta Adresiniz

·        İş Telefonu Numaranız ve İş Yeri Adresiniz

·        İş Yeri İsmi – Unvanı

·        Faks Numaranız

4.c. Müşteri İşlem Bilgisi

Bu bent kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz:

·        Talep Bilgisi

 

4.d. Hukuki İşlem Bilgisi

Bu bent kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz:

·        Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

·        Dava Dosyasındaki Bilgiler

·        İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

·        İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

·        Haciz vb. ile ilgili kayıtlar            

·        Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

4.e. Sağlık Bilgileri

Bu bent kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz:

·        Hasta tedavi bilgileri, uygulanan ameliyatlara ilişkin bilgiler

·        Doktor raporları

·        Hastane raporları ve Heyet raporları

·        Adli tıp raporları

·        Maluliyet raporları

·        Epikriz raporları

 

5-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesi kapsamında sayılan kişisel verileriniz:

·        Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·        İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·        Hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·        Hizmet süreçlerinin yürütülmesi

·        Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·        Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·        Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 

6-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

İş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesi kapsamında sayılan kişisel verileriniz, Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti. (Plevne Hasar Yönetimi) tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında;

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

7-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

İş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesi kapsamında sayılan kişisel verileriniz, çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, müşteri deneyimi araştırmaları, sözleşmeler ve ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

8-) KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEKTİR? 

İş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesi kapsamında sayılan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde:

·        Dava ve icra takibi ile sair vekalet ilişkilerinin yürütülmesi,

·        Hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·        Hizmet sözleşmesi kapsamında temin edilecek hizmetlere ilişkin olarak, hasar yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·        Kamu kurumlarının bilgi taleplerinin karşılanması

amaçlarıyla yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılmaktadır. Ayrıca Şirketimizin iş birliği içinde çalıştığı kurumlar, hizmet aldığı firmalar ve kişiler, hakemler, aktüerler, bilirkişiler, kurum vekilleri ve kanunen yetkili kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Avukatlarımız ve hizmet sağlayan firmalar, yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdürler. Sağlıkla ilgili olanlar da dahil olmak üzere kişisel veriler tazminat başvurularında, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla , sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesap yapmak üzere aktüerlerle paylaşılmaktadır. Bunların dışında, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, Yetkili Kişi veya Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılır.

 

9-) KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

·        Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

·        Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

·        Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemişse aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

·        Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

10-) VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

KVKK’nın 11. maddesi gereğince veri sahipleri olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

·        Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Ellibeşevler Mah.Türkmen Sok.No:13/1 Kanar Rezidans İç kapı:10 Merkez Amasya adresine göndererek,

·        Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte  Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti.’ye  bizzat başvurarak,

·        Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@plevnehasar.com adresine e-posta gönderilerek,

Plevne Hasar Yönetimi Ltd.Şti.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-)  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.